കൃഷ്ണകിരീടം – Krishna Kireedam

കിരീടത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പൂങ്കുലകളുള്ള കൃഷ്ണകിരീടം ഇന്ത്യ, ശ്രീ ലങ്ക തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പൊതുവെ കണ്ടു വരുന്നു. വര്ഷം മുഴുവൻ പൂക്കുന്ന ഈ

Read more